Category Archives: Văn bản pháp luật

LUẬT SỐ 99/2015/QH13 TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

LUẬT SỐ 99/2015/QH13 TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Căn […]

LUẬT SỐ 86/2015/QH13 AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

LUẬT SỐ 86/2015/QH13 AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 86/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015 LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa […]

LUẬT NHÀ Ở 2005

LUẬT NHÀ Ở 2005 Đăng lúc: 30-03-2016 QUỐC HỘI ——— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 56/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 8 (Từ […]

46.2014 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

46.2014 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 46/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Căn cứ […]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP_HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH; SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TR

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP_HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH; SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TR Đăng lúc: 18-03-2018 BỘ CÔNG AN – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN […]

NGHỊ QUYẾT SỐ: 04/2017/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN

NGHỊ QUYẾT SỐ: 04/2017/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN Đăng lúc: 15-05-2017 HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG […]

THÔNG TƯ SỐ 26/2015 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẾ CHẤP VÀ GIẢI CHẤP TÀI SẢN LÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

THÔNG TƯ SỐ 26/2015 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẾ CHẤP VÀ GIẢI CHẤP TÀI SẢN LÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI Đăng lúc: 18-07-2016 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

NGHỊ ĐỊNH 15/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

NGHỊ ĐỊNH 15/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Đăng lúc: 23-06-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI […]

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐẦU TƯ

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐẦU TƯ Đăng lúc: 31-05-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH […]

LUAT SO 76/2015/QH13 TO CHUC CHINH PHU

LUAT SO 76/2015/QH13 TO CHUC CHINH PHU Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 76/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]