Category Archives: Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 17/2016/TTLT-BGDĐT-BT TTT QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 17/2016/TTLT-BGDĐT-BT TTT QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đăng lúc: 26-07-2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Đăng lúc: 23-06-2016 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 16/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày […]

LUẬT SỐ 93/2015/QH13 TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015

LUẬT SỐ 93/2015/QH13 TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015 Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 93/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

LUẬT SỐ 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

LUẬT SỐ 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Đăng lúc: 07-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 Đăng lúc: 30-03-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT […]

51.2014 – LUẬT PHÁ SẢN

51.2014 – LUẬT PHÁ SẢN Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 51/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Phá sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phá sản. CHƯƠNG I NHỮNG […]

QUYẾT ĐỊNH Số: 06/2018/QĐ-UBND_BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH Số: 06/2018/QĐ-UBND_BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đăng lúc: 18-03-2018 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA […]

LUẬT TRẺ EM 2016

LUẬT TRẺ EM 2016 Đăng lúc: 02-06-2017 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 102/2016/QH13 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016 LUẬT TRẺ EM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc […]

THÔNG TƯ SỐ 19/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THẺ NGÂN HÀNG

THÔNG TƯ SỐ 19/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THẺ NGÂN HÀNG Đăng lúc: 26-07-2016 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT […]

THÔNG TƯ 02/2016/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SƠ BỘ DỰ ÁN, LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

THÔNG TƯ 02/2016/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SƠ BỘ DỰ ÁN, LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Đăng lúc: 23-06-2016 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]