Category Archives: Văn bản pháp luật

Thông tư số: 33_2017_TT-BTNMT_QUY ĐỊNH CHI TIẾT NĐ 01-2017

Thông tư số: 33_2017_TT-BTNMT_QUY ĐỊNH CHI TIẾT NĐ 01-2017 Đăng lúc: 19-07-2018 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Đăng lúc: 15-06-2017 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2016/NĐ-CP Hà Nội, […]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Đăng lúc: 26-07-2016 BỘ TƯ PHÁP – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: […]

NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔ

NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔ Đăng lúc: 23-06-2016 CHÍNH PHỦ […]

LUẬT SỐ 79/2015/QH13 LUẬT THÚ Y

LUẬT SỐ 79/2015/QH13 LUẬT THÚ Y Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 79/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT THÚ Y Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]

QUYẾT ĐỊNH 220/QĐ-CA VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ

QUYẾT ĐỊNH 220/QĐ-CA VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ Đăng lúc: 11-05-2016 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 220/QĐ-CA Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ CHÁNH […]

NGHỊ ĐỊNH 76/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

NGHỊ ĐỊNH 76/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014 Đăng lúc: 30-03-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 76/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI […]

47.2014 – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

47.2014 – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Đăng lúc: 03-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 47/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài […]

01_2017_ND-CP_SỬA DỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NĐ 432014NĐ-CP – QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

01_2017_ND-CP_SỬA DỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NĐ 432014NĐ-CP – QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Đăng lúc: 19-07-2018 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, […]

NGHỊ ĐỊNH Số: 44/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH Số: 44/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Đăng lúc: 02-06-2017 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 44/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng […]