Category Archives: Văn bản pháp luật

LUẬT SỐ 98/2015/QH13 QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUÔC PHÒNG

LUẬT SỐ 98/2015/QH13 QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUÔC PHÒNG Đăng lúc: 12-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 98/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN […]

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 Đăng lúc: 31-03-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

197.2014 – QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

197.2014 – QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Đăng lúc: 03-02-2015 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: […]

LUẬT Số: 07/2007/QH12 LUẬT ĐẶC XÁ 2007

QUỐC HỘI***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 07/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT ĐẶC XÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo […]