Category Archives: Nghị định

NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Đăng lúc: 17-01-2017 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH […]

NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Đăng lúc: 16-06-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 44/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI […]

NGHỊ ĐỊNH 37/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

NGHỊ ĐỊNH 37/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Đăng lúc: 23-08-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 37/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY […]

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐẦU TƯ

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐẦU TƯ Đăng lúc: 31-05-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH […]

NGHỊ ĐỊNH 126/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

NGHỊ ĐỊNH 126/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014 Đăng lúc: 20-08-2016 CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC Đăng lúc: 27-05-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 16/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010 […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2016/NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ THỜI GIAN LÀM VIỆC TRƯỚC NĂM 1995

NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2016/NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ THỜI GIAN LÀM VIỆC TRƯỚC NĂM 1995 Đăng lúc: 01-08-2016 CHÍNH PHỦ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Đăng lúc: 22-05-2016 CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 131/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Đăng lúc: 18-07-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016 […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT NHÀ Ở

NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT NHÀ Ở Đăng lúc: 13-05-2016 CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 99/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG […]