Category Archives: Bộ luật

LUẬT SỐ 70/2014/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

LUẬT SỐ 70/2014/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 70/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG […]

68.2014 – LUẬT DOANH NGHIỆP

68.2014 – LUẬT DOANH NGHIỆP Đăng lúc: 17-07-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

LUẬT SỐ 35/2009/QH12 TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

LUẬT SỐ 35/2009/QH12 TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Đăng lúc: 27-05-2016 QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 35/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC CỦA QUỐC HỘI KHOÁ […]

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 Đăng lúc: 31-03-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

LUẬT SỐ 80/2015/QH13 BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

LUẬT SỐ 80/2015/QH13 BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Đăng lúc: 26-05-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 80/2015/QH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Căn […]

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 Đăng lúc: 31-03-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]