Category Archives: Bộ luật

LUẬT SỐ 89/2015/QH13 LUẬT THỐNG KÊ

LUẬT SỐ 89/2015/QH13 LUẬT THỐNG KÊ Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 89/2015/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015 LUẬT THỐNG KÊ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]

LUẬT SỐ 58/2014/QH13 BẢO HIỂM XÃ HỘI

LUẬT SỐ 58/2014/QH13 BẢO HIỂM XÃ HỘI Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

52.2014 – LUẬT HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

52.2014 – LUẬT HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 52/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Hôn nhân và gia đình Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành […]

LUẬT SỐ 79/2015/QH13 LUẬT THÚ Y

LUẬT SỐ 79/2015/QH13 LUẬT THÚ Y Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 79/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT THÚ Y Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]

LUẬT SỐ 59/2014/QH13 CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

LUẬT SỐ 59/2014/QH13 CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 59/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

58.2014 – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

58.2014 – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Bảo hiểm xã hội Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

LUẬT SỐ 93/2015/QH13 TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015

LUẬT SỐ 93/2015/QH13 TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015 Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 93/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

LUẬT HỘ TỊCH SỐ 60/2014/QH13

LUẬT HỘ TỊCH SỐ 60/2014/QH13 Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 60/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT HỘ TỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; […]

59.2014 – LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

59.2014 – LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 59/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Căn cước công dân Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

LUẬT SỐ 99/2015/QH13 TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

LUẬT SỐ 99/2015/QH13 TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Căn […]