Category Archives: Bộ luật

50.2014 – LUẬT XÂY DỰNG

50.2014 – LUẬT XÂY DỰNG Đăng lúc: 03-02-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 50/2014/QH13 LUẬT Xây dựng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng. CHƯƠNG I NHỮNG […]

LUẬT SỐ 83/2015/QH13 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

LUẬT SỐ 83/2015/QH13 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đăng lúc: 06-06-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 83/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

LUẬT SỐ 86/2015/QH13 AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

LUẬT SỐ 86/2015/QH13 AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 86/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015 LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa […]

47.2014 – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

47.2014 – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Đăng lúc: 03-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 47/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài […]

LUẬT SỐ 90/2015/QH13 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

LUẬT SỐ 90/2015/QH13 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 90/2015/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015 LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

LUAT SO 76/2015/QH13 TO CHUC CHINH PHU

LUAT SO 76/2015/QH13 TO CHUC CHINH PHU Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 76/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

51.2014 – LUẬT PHÁ SẢN

51.2014 – LUẬT PHÁ SẢN Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 51/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Phá sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phá sản. CHƯƠNG I NHỮNG […]

LUẬT SỐ 82/2015/QH13 LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIÊN VÀ HẢI ĐẢO

LUẬT SỐ 82/2015/QH13 LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIÊN VÀ HẢI ĐẢO Đăng lúc: 05-06-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 82/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO […]

LUẬT SỐ 57/2014/QH13 TỔ CHỨC QUỐC HỘI

LUẬT SỐ 57/2014/QH13 TỔ CHỨC QUỐC HỘI Đăng lúc: 06-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 57/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

46.2014 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

46.2014 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Đăng lúc: 04-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 46/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Căn cứ […]