Category Archives: Bộ luật

LUẬT SỐ 84/2015/QH13 AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

LUẬT SỐ 84/2015/QH13 AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Đăng lúc: 12-05-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước […]

67.2014 – LUẬT ĐẦU TƯ

67.2014 – LUẬT ĐẦU TƯ Đăng lúc: 21-07-2015 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; […]

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Đăng lúc: 29-12-2016 QUỐC HỘI Số: 52/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 LUẬT Hôn nhân và gia đình _______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

LUẬT SỐ 98/2015/QH13 QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUÔC PHÒNG

LUẬT SỐ 98/2015/QH13 QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUÔC PHÒNG Đăng lúc: 12-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 98/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN […]

65.2014 – LUẬT NHÀ Ở

65.2014 – LUẬT NHÀ Ở Đăng lúc: 20-07-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

LUẬT SỐ 53/2014/QH13 LUẬT CÔNG CHỨNG

LUẬT SỐ 53/2014/QH13 LUẬT CÔNG CHỨNG Đăng lúc: 27-06-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 LUẬT CÔNG CHỨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; […]

LUẬT SỐ 96/2015/QH13 TRƯNG CẦU Ý DÂN

LUẬT SỐ 96/2015/QH13 TRƯNG CẦU Ý DÂN Đăng lúc: 12-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 96/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

45.2013 – LUẬT ĐẤT ĐAI

45.2013 – LUẬT ĐẤT ĐAI Đăng lúc: 03-02-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

LUẬT SỐ 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

LUẬT SỐ 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 Đăng lúc: 19-06-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ […]

LUẬT SỐ 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

LUẬT SỐ 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Đăng lúc: 07-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]