Category Archives: Bộ luật

LUẬT Số: 07/2007/QH12 LUẬT ĐẶC XÁ 2007

LUẬT Số: 07/2007/QH12 LUẬT ĐẶC XÁ 2007 Đăng lúc: 06-02-2018 QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT ĐẶC XÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt […]

LUẬT SỐ 15/2012/QH13 XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

LUẬT SỐ 15/2012/QH13 XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Đăng lúc: 22-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 15/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước […]

LUẬT NHÀ Ở 2005

LUẬT NHÀ Ở 2005 Đăng lúc: 30-03-2016 QUỐC HỘI ——— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 56/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 8 (Từ […]

Luật số: 09/2017/QH14 LUẬT DU LỊCH 2017

Luật số: 09/2017/QH14 LUẬT DU LỊCH 2017 Đăng lúc: 05-02-2018 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 09/2017/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017 LUẬT DU LỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

LUẬT SỐ 55/2014/QH13 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT SỐ 55/2014/QH13 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Đăng lúc: 12-05-2016 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 55/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ […]

10.2012 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

10.2012 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Đăng lúc: 21-07-2015 QUỐC HỘI ______ Luật số: 10/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, […]

Luật số: 05/2017/QH14 QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

Luật số: 05/2017/QH14 QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG Đăng lúc: 05-02-2018 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 05/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017 LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

LUẬT SỐ 94/2015/QH13 THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

LUẬT SỐ 94/2015/QH13 THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Đăng lúc: 12-05-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 94/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Căn cứ Hiến pháp nước […]

66.2014 – LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

66.2014 – LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Đăng lúc: 21-07-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

LUẬT TRẺ EM 2016

LUẬT TRẺ EM 2016 Đăng lúc: 02-06-2017 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 102/2016/QH13 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016 LUẬT TRẺ EM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc […]