Author Archives: ad

67.2014 – LUẬT ĐẦU TƯ

67.2014 – LUẬT ĐẦU TƯ Đăng lúc: 21-07-2015 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; […]

66.2014 – LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

66.2014 – LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Đăng lúc: 21-07-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

10.2012 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

10.2012 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Đăng lúc: 21-07-2015 QUỐC HỘI ______ Luật số: 10/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, […]

NGHỊ ĐỊNH 85/2015 QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

NGHỊ ĐỊNH 85/2015 QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ Đăng lúc: 23-10-2015 CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 85/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU […]

LUẬT NHÀ Ở 2005

LUẬT NHÀ Ở 2005 Đăng lúc: 30-03-2016 QUỐC HỘI ——— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 56/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 8 (Từ […]

NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 Đăng lúc: 30-03-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT […]

NGHỊ ĐỊNH 76/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

NGHỊ ĐỊNH 76/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014 Đăng lúc: 30-03-2016 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 76/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI […]

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 Đăng lúc: 31-03-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 Đăng lúc: 31-03-2016 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

NGHỊ ĐỊNH 144/2006/NĐ-CP VỀ HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG

NGHỊ ĐỊNH 144/2006/NĐ-CP VỀ HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG Đăng lúc: 01-04-2016 CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 144/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức […]