Author Archives: ad

47.2014 – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

47.2014 – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Đăng lúc: 03-02-2015 QUỐC HỘI Luật số: 47/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài […]

105.2014 – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BHYT

105.2014 – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BHYT Đăng lúc: 03-02-2015 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 105/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật […]

197.2014 – QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

197.2014 – QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Đăng lúc: 03-02-2015 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: […]

50.2014 – LUẬT XÂY DỰNG

50.2014 – LUẬT XÂY DỰNG Đăng lúc: 03-02-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 50/2014/QH13 LUẬT Xây dựng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng. CHƯƠNG I NHỮNG […]

102.2014 – XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

102.2014 – XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Đăng lúc: 03-02-2015 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 102/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất […]

23.2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XUÂT BẢN, NGHỊ ĐỊNH 195/2013/NĐ-CP

23.2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XUÂT BẢN, NGHỊ ĐỊNH 195/2013/NĐ-CP Đăng lúc: 03-02-2015 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 23/2014/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định […]

45.2013 – LUẬT ĐẤT ĐAI

45.2013 – LUẬT ĐẤT ĐAI Đăng lúc: 03-02-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

05.2015 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU BLLĐ

05.2015 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU BLLĐ Đăng lúc: 03-02-2015 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn […]

47.2014 – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI

47.2014 – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI Đăng lúc: 03-02-2015 BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 47/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định về quản lý Website thương mại điện tử Căn […]

65.2014 – LUẬT NHÀ Ở

65.2014 – LUẬT NHÀ Ở Đăng lúc: 20-07-2015 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]